การบริหารจัดการอัตรากำลังพยาบาล

'กองการพยาบาล’ จัดทำแผนบริหารอัตรากำลัง 'พยาบาล-กำลังเสริม’ ดูแลผู้ป่วย 'COVID-19’

       กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่แนวทางการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังพยาบาลและแผนการจัดอัตรากำลังเสริมในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 คำนึงถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ศักยภาพของพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาลเป็นสำคัญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่แนวทางการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2 : ปรับปรุง) ระบุว่า

แนวทางนี้จัดทำขึ้นสำหรับองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อใช้จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 โดยต้องคำนึงถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ศักยภาพของพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาลเป็นสำคัญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ

1.แนวทางการบริหารจัดการอัตรากำลัง


2.แผนการจัดอัตรากำลังเสริม

(ทุกโรงพยาบาลควรจัดทำแผนครอบคลุมทั้ง 4 แผน) ดังนี้

แผนที่ 1 บริหารจัดการอัตรากำลังภายในโรงพยาบาลของตนเอง

แผนที่ 2 ใช้อัตรากำลังพยาบาลเสริม พยาบาลอาสาสมัคร อาจารย์พยาบาลภายในจังหวัด

แผนที่ 3 ใช้อัตรากำลังพยาบาลเสริม พยาบาลอาสาสมัคร อาจารย์พยาบาลภายในเขตบริการสุขภาพ

แผนที่ 4 ใช้อัตรากำลังพยาบาลเสริม พยาบาลอาสาสมัคร อาจารย์พยาบาลภายนอกเขตบริการสุขภาพ

หมายเหตุ องค์กรพยาบาลสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในแต่ละแผนตามบริบทโดยคำนึงถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วยและ

ศักยภาพของพยาบาลเป็นสำคัญ

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.hfocus.org/content/2020/03/18789