บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ("We’reNurseJob") ได้เปิดให้บริการกับท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ประสงค์จะหางานและผู้ประสงค์จะว่าจ้าง ผ่านเวบไซต์ www.wearenurse.com โดย We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งเงื่อนไขการให้บริการ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่าง ๆ ในเวบไซต์นี้ ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่ We’reNurseJob นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ We’reNurseJob จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ We’reNurseJob ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน
1.คำจำกัดความ
 
ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ "คำ" ใด ๆ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ นอกจากจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
"การโฆษณา"  หมายถึงการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่งและองค์กรใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเวบไซต์  www.wearenurse.com 
"ผู้ใช้บริการ"   หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการ กับ We’reNurseJob รวมถึงผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก
"สมาชิก"  หมายถึง ผู้ที่ได้มาสมัครสมาชิกกับ We’reNurseJob และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password)
"ชื่อผู้ใช้งาน" (login) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย We’reNurseJob เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ
"รหัสผ่าน"   (password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตโดย We’reNurseJob เพื่อใช้เป็นการเข้าสู่การให้บริการ
" www.wearenurse.com"   หมายถึง บริษัท วีอาร์เนิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิติบุคคลหมายเลข 0205555023811 ตั้งอยู่เลขที่ 406 ถ. ประเสริฐมนูญกิจ แขวง จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
 
"บริการ" หมายถึงบริการให้ใช้โปรแกรม Super Resume และ jobmatch ตามที่ระบุไว้ใน   www.wearenurse.com  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ และรวมทั้งบริการพื้นที่โฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ประสงค์จะหางานและผู้ประกอบการที่ประสงค์จะว่าจ้างงาน ผ่านเวบไซต์ www.wearenurse.com  โดยมีทั้งบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลทั่วไป
2. ชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password)
2.1   ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password), ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบในกรณีผู้ใช้บริการได้รับเสียหายใด ๆ เนื่องจาก ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว We’reNurseJob จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
2.2   ผู้ใช้บริการยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการประกอบกับหรือวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ๆ ตามที่ We’reNurseJob กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ       
3. บริการ
           www.jobtopgun.com เป็นเวบไซต์ที่ให้บริการให้ใช้โปรแกรม Super Resume และ jobmatch ตามที่ระบุไว้ใน www.jobtopgun.com เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจ้างต้องการ และให้บริการพื้นที่โฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกันระหว่างผู้ประสงค์จะหางานและผู้ประสงค์จะว่าจ้าง ให้บริการพื้นที่บนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานในตำแหน่งและองค์กรใด ๆ รวมถึงโฆษณารูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ www.jobtopgun.com รวมไปถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ สำหรับการส่งของข้อมูล บทความ ภาพ เนื้อหา ราคา ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะชน หรือส่งแบบส่วนตัวนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่เข้ามานำเสนอข้อมูลและลงประกาศโฆษณา เนื่องจากทาง jobtopgun มิได้มีหน้าที่เข้าไปควบคุม หรือดัดแปลง หรือมีหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไขประกาศโฆษณาแต่อย่างใด
ผู้ขอใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบสื่อสารเน็ตเวิร์ก ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายหรืออยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือเกิดเหตุสุดวิสัย        ทาง jobtopgun ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเวบไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดของ jobtopgun ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ jobtopgun ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเวบไซต์ ดังกล่าว
การเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการในเวบไซต์แห่งนี้ มีทั้งบริการฟรี และบริการที่เสียค่าใช้จ่าย และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้และ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้ บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้
3.1    ลงประกาศหรือส่งข้อความหรือเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่นนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โจมตีคู่แข่ง หรือพัวพันกับกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
3.2    ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น ๆ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากระทำการแทนบริษัทฯ
3.3    ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใด ๆ ในเวบไซต์ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.4    ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3.5    ลงประกาศหรือส่งข้อความเนื้อหาใด ๆ ก็ตาม ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงาน
3.6    ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นลักษณะเชื้อเชิญส่งเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาต "Junk Mail", "spam" จดหมายลูกโซ่ "Pyramid Scheme" หรือเชื้อเชิญ ในรูปแบบอื่นใด
3.7    ลงประกาศหรือส่งข้อความใด ๆ ก็ตามที่เป็นการสนับสนุนหรือมีข้อความที่กระทำผิด กฎหมายสนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ และรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้วิธีการประกอบวัตถุ ระเบิดหรืออาวุธสงครามใด ๆ
หากมีการตรวจพบข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของการโฆษณาของผู้ใช้บริการที่อาจขัดต่อข้อห้าม หรือข้อกำหนดใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือ jobtopgun มีความเห็นว่าไม่สมควรโฆษณา We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ในการลบโฆษณาดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.8    ห้ามผู้ใช้บริการ ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเวบไซต์ เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในเวบไซต์เพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก We’reNurseJob 
4. การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
4.1    ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ We’reNurseJob เป็นความจริงทุกประการ We’reNurseJob มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
4.2    ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับที่จะใช้บริการ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ได้กำหนดขึ้นและให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการที่ปรากฏในคำขอใช้บริการนี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงและวิธีการใช้บริการที่ We’reNurseJob จะกำหนดขึ้นภายหน้า มีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก
4.3    We’reNurseJob สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการให้บริการได้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดทอนความสามารถของโปรแกรม Super Resume หรือ Jobmatch โดย We’reNurseJob โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเข้ามาใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับถือว่าผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว
4.4    ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงว่า We’reNurseJob สามารถประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดทอนความสามารถของโปรแกรม Super Resume หรือ Jobmatch ให้ผู้บริการทราบโดยการประกาศบนเวบไซต์ www.wearenurse.com  หรือตัวแทนขายให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบประกาศดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ลงประกาศหรือได้รับแจ้งจากตัวแทนขายแล้ว
4.5    ผู้ใช้บริการยอมรับว่า We’reNurseJob อาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกที่ได้ให้ไว้แก่ทางเวบไซต์ในการระบุตัวและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการตามที่ We’reNurseJob  เห็นสมควร และยอมให้ We’reNurseJob ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็น
4.6    ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่างๆหรือจากการกระทำของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม
4.7    ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกยอมรับและยืนยันว่าหลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่ We’reNurseJobได้ทำขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกลงลายมือชื่อหรือตรวจสอบก่อนแต่อย่างใด
4.8    ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการใดๆ จะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเวบไซต์ในการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้ทาง We’reNurseJob ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ
4.9    ผู้ใช้บริการรับทราบว่าท่านต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่างๆ ตามกฎหมายได้ หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านต้องยืนยันว่าท่านได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว
4.10  ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า We’reNurseJob มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูล รหัส หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.11  ผู้ใช้บริการรับทราบและให้ความยินยอมว่า การจัดรูปแบบของหน้าโฆษณาของผู้ใช้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงเวปไซต์ หรือระบบปฏิบัติการ
4.12  การทำธุรกรรมตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
4.13  เวบไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองแต่ประการใดในเนื้อหาของเวบไซต์ดังกล่าว We’reNurseJob ไม่มีอำนาจควบคุม หรือ สิทธิในเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม เวบไซต์เหล่านั้นต่างรับความเสี่ยงทั้งหมดของเนื้อหาด้วยตนเอง We’reNurseJob จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามที่ลิงก์กับเวบไซต์ของเรา หรือ ลิงก์อื่นใดที่ปรากฎในเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการทำให้เนื้อหาในเวบไซต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสาระในเวบไซต์ดังกล่าว jobtopgun จะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเวบไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ หรือสาระที่โพสต์บนเวบไซต์ของเรา โดยผู้ใช้งานอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานของเวบไซต์อื่นที่ลิงก์กับเวบไซต์ของเรา ทั้งนี้ jobtopgun จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยผู้ใช้งานของเวบไซต์อื่นเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ We’reNurseJob สำหรับข้อมูลใดหรือสาระใดที่โพสต์บนเวบไซต์ของเรา
4.14  การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ใช้งาน หรือ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมที่จัดขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาที่ผู้ใช้งานพบจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการชำระเงิน และการจัดส่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำการโดยลำพังระหว่างผู้ใช้งานและผู้ลงโฆษณา We’reNurseJob ไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายในประเภทใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวนั้น หรือเป็นผลจากการปรากฏของผู้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา หรือ สืบเนื่องจากความถูกต้องแม่นยำ หรือ จริงแท้ของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ลงโฆษณา
4.15  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ We’reNurseJob สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ We’reNurseJob ได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ We’reNurseJob เวบไซต์โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน
4.16  ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ We’reNurseJob และหรือบริษัทในเครือนำชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือ โลโก้ของกิจการของผู้ใช้บริการ มาอยู่บนสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อใดๆหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงลูกค้าผู้ใช้บริการของ We’reNurseJob
4.17  We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ งด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการกับธุรกิจตัวแทนหรือนายหน้า ของธุรกิจขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงธุรกิจที่ Jobtopgun เห็นว่าไม่เหมาะสม และธุรกิจที่มีการ ค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย หากตรวจพบว่ามีการประกาศตามรูปแบบดังกล่าวข้างต้น หรือ มีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์  Jobtopgun จะงด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการ ให้บริการอื่นใดทันทีโดย We’reNurseJob ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของประกาศทราบล่วงหน้าและผู้ลงประกาศจะไม่เรียกร้องค่าเสีย หายและตกลงให้ ไม่จำเป็นต้องคืนเงินทุกกรณี ดุลพินิจของ We’reNurseJob  ในการงด ระงับ หรือยุติการ ประกาศหรือการให้บริการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงประกาศกรุณาติดต่อ We’reNurseJob ก่อนลงประกาศหรือรับบริการ
5. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ข้อมูล หรือข้อความลงประกาศใดๆ ก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ We’reNurseJob ทราบ และผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการโฆษณาของผู้ใช้บริการ การละเมิดเงื่อนไข การให้บริการหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและมิให้ทาง We’reNurseJob และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และผู้ร่วมรายการ บริษัทคู่ค้า และพนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าทนายที่ถูกเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม
6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
We’reNurseJob จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่ We’reNurseJob ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง การเกิดข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง ด้วยสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้
6.1    มีเหตุขัดข้องจากบริการทางอิเล็กทรอนิคส์เมื่อเริ่มทำธุรกรรม
6.2    เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารหรือส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์
6.3    ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางเวบไซต์
6.4    ความล่าช้า หรือความบกพร่องอันเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก
6.5    ความล่าช้าหรือความบกพร่องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของ We’reNurseJob 
6.6    ความล่าช้าหรือความบกพร่องของผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือบริษัทอื่นๆ นอกเหนือไปจากบริษัทที่ We’reNurseJob ใช้บริการหรือมีสัญญา หรือจากการเข้าสู่บริการของอินเตอร์เน็ตไม่ได้
6.7    การสูญหายของผลกำไร Goodwill การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นๆ ของการใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารใดๆ ในเวบไซต์
ผู้ใช้บริการยังเข้าใจและยอมรับว่า
-        We’reNurseJob ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา We’reNurseJob จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล คุณสมบัติ ประสบการณ์ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สนใจสมัครงานไม่ว่าจะได้ไปจาก We’reNurseJob หรือจากตัวผู้สนใจสมัครงานเองก็ตาม
-        We’reNurseJob ไม่รับประกันว่าเวบไซต์ ของ We’reNurseJob ปราศจากการใช้ "คุกกี้" "cookies" มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ
-      We’reNurseJob จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรืออื่นใด ต่อผู้ใช้บริการ สมาชิก ผู้สนใจสมัครงาน และบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการเข้าใช้เวบไซต์ของ jobtopgun
7. สมาชิกและการยอมรับข่าวสารต่างๆ
การสมัครสมาชิกกับทางเวบไซต์ผู้ใช้บริการตกลงว่า
7.1    ให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้องเป็นความจริงและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
7.2    ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สิทธิประโยชน์ใดๆที่ได้จากการเป็นสมาชิกจะคงอยู่ตราบเท่าที่ยังคงเป็นสมาชิกกับทางเวบไซต์ และ We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิต่างๆของสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.3    We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการต่อเมื่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิก ได้ให้ข้อมูล โลโก้ อาร์ตเวิร์ค และรายละเอียดอื่นใดตามความจำเป็นในการประกาศหรือโฆษณาเท่านั้น
7.4    สมาชิกอาจยกเลิกหรือย้ายการประกาศหรือโฆษณาออกจากหน้าเวบไซต์ได้ก่อนจะถึงกำหนดสิ้นสุดประกาศหรือโฆษณา ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ We’reNurseJob ไม่จำต้องคืนเงินใดๆ ที่ได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้วให้แก่ผู้ยกเลิก
7.5    We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยกเลิก หรือลบโฆษณาของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรสำหรับกรณีที่ ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรืออาจเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ขัดต่อกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน มีถ้อยคำรุนแรงหรือไม่เหมาะสม หรือ We’reNurseJob  เห็นว่าเป็นประกาศที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเวบไซต์ หรือมีการค้างชำระค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ We’reNurseJob  ไม่จำต้องคืนเงินใดๆที่ได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้วให้แก่ผู้ถูกยกเลิกโฆษณา
7.6    We’reNurseJob  อาจใช้ดุลพินิจ รายงานหรือแจ้งต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการตามสัญญานี้ ที่เล็งเห็นหรืออาจเล็งเห็นได้ว่า ไม่เหมาะสม หรือมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือกฎหมายอื่นใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวต่อผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกล่วงหน้าแต่อย่างใด
7.7 ผู้ใช้บริการทราบดีว่าการชำระเงินบนอินเตอร์เน็ตผ่านทางหน้าเวบไซต์เป็นการชำระผ่านตัวแทน คือ Siamp bay หากการชำระเงินของผู้ใช้บริการมีการถูกปฏิเสธหรือถูกยึดหน่วงโดยตัวแทนอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ We’reNurseJob  ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการถูกปฏิเสธหรือถูกยึดหน่วงดังกล่าวแต่อย่างใด
7.8    We’reNurseJob  ไม่มีหน้าที่ในการป้องกัน ตรวจสอบ และทำการแจ้งลบข้อมูลต่อเวปไซต์อื่นๆที่คัดลอกข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก We’reNurseJob            
8. การตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิก
      ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า We’reNurseJob  มีสิทธิ์ยกเลิกรหัสผ่านการเป็นสมาชิกการใช้บริการของท่านและการลบข้อความลงประกาศ เนื้อหาที่อยู่ในบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการขาดการเข้าใช้บริการ หรือมีเหตุให้เชื่อว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นอกจากนี้ We’reNurseJob จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมไปถึงการลบข้อมูล และไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ หรือปิดกั้นการเข้ายังไฟล์หรือบริการนั้นๆ และท่านตกลงให้ We’reNurseJob ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการยกเลิกการให้บริการหรือการเป็นสมาชิกดังกล่าวกับท่านแต่อย่างใด
9. ข้อมูลเอกสารที่ใช้ผ่านบริการทางเวบไซต์
9.1    เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ We’reNurseJob ได้ส่งไปยังผู้ใช้บริการตามจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่อยู่และ/หรือ สำนักงานตามที่แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆแล้ว
9.2    ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของเวบไซต์ เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อใดๆ จดหมายและค่าประกาศต่างๆ จาก We’reNurseJob ไปยังผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการและ/หรือสมาชิกทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าผู้รับได้เห็นการติดต่อดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (email) หรือวันที่ระบุในเอกสารไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
10. การเปิดเผยข้อมูล
ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ We’reNurseJob เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริการนี้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการกับทางเวบไซต์ได้ในกรณีที่ We’reNurseJob เห็นสมควรไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหากำไรหรือไม่ก็ตาม และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ความยินยอมดังกล่าวมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกการให้บริการ หรือ การเป็นสมาชิกแล้วก็ตาม
11. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่จัดทำขึ้นโดย jobtopgun ที่ปรากฏบนเวบไซต์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของ We’reNurseJob โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
We’reNurseJob ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเวบไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเอกสารต่างๆ หรือห้ามแจกจ่าย หรือห้ามทำสำเนา หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก We’reNurseJob
12. การเป็นโมฆะบางส่วน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และ จะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co
ทีมงาน Fastwork.co ได้รวบรวมกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์ทุกท่านได้เห็นภาพรวมและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับฟรีแลนซ์/ผู้ว่าจ้าง และรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพบนระบบ Fastwork.co ของเราอย่างยั่งยืน.
 
 
ให้ความสำคัญในการใส่ข้อมูลการลงงาน
ฟรีแลนซ์ควรให้ความสำคัญในการใส่ข้อมูลการลงงาน (product card) เช่น เขียนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ระบุขอบเขตความสามารถของตัวเองให้ชัดเจน รวมถึงเลือกหมวดหมู่งานอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถค้นหางานของฟรีแลนซ์ที่เหมาะสมตรงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ทีมงานของเราอาจทำการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลงาน (product card) ได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ฟรีแลนซ์ทราบล่วงหน้า
 
 
อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ฟรีแลนซ์ควรอัพเดทข้อมูลติดต่อส่วนตัวในหน้าโปรไฟล์ของฉันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนการรับงานจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงการติดต่อจากทีมงานและการแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากระบบ Fastwork.co
 
 
หมั่นตรวจสอบออเดอร์ ที่ผู้ว่าจ้างติดต่อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ
หมั่นตรวจสอบข้อความ/ออเดอร์ ที่ผู้ว่าจ้างติดต่อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ โปรดทราบว่าการไม่ตอบข้อความจากผู้ว่าจ้างจะทำให้ออเดอร์ถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากถูกยกเลิกจำนวนมากจะส่งผลต่อการแสดงผลและการจัดลำดับงาน (product card) บนเว็บไซต์ รวมถึงหน้างานของคุณจะถูกซ่อนชั่วคราวโดยระบบ
 
 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง
มีความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง
ฟรีแลนซ์ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ไม่ขาดการติดต่อหรือละทิ้งงาน/บริการตามออเดอร์ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้างไว้โดยไม่มีการบอกกล่าว
 
 
ส่งงานให้กับผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ฟรีแลนซ์ต้องส่งงานให้กับผู้ว่าจ้างตามจำนวน วันเวลา คุณภาพ และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ตามใบเสนอราคา และข้อความที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรบนระบบ Fastwork.co ทั้งนี้หากฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างพูดคุยตกลงกันผ่านช่องทางอื่นๆโดยไม่มีการบันทึกไว้บนระบบ ทีมงานของเราจะไม่มีหลักฐานในการเข้าช่วยเหลือไกล่เกลี่ยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 
 
รับงานที่ตรงกับความถนัดและไม่เกินความสามารถของตัวเอง
ฟรีแลนซ์ต้องพิจารณาขอบเขตของงาน และประเมินความสามารถของตนเองอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจรับงานจากผู้ว่าจ้าง การยกเลิกงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือว่ามีความผิดและจะถูกบันทึกในประวัติการทำงานของฟรีแลนซ์ (dispute) โปรดทราบว่าการยกเลิกงานบ่อยครั้ง จะส่งผลต่อคะแนนรวมของฟรีแลนซ์ที่จะนำไปคำนวนค่าการแสดงผลและการจัดลำดับงาน (product card) บนเว็บไซต์ด้วย
 
 
ไม่แอบอ้าง คุณวุฒิ ไม่สร้างข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงให้เข้าใจผิด ไม่โฆษณาเกินจริง
ฟรีแลนซ์ต้องไม่สร้างข้อมูลเท็จ เช่น ปั่นยอดรับงานปลอม สร้างรีวิวปลอม โดยเจตนาหลอกลวงให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจผิด โปรดทราบว่าทีมงานของเราอาจดำเนินการลบข้อมูลสถานะที่ไม่เป็นจริงออกจากงาน (product card) ของฟรีแลนซ์ได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ฟรีแลนซ์ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลลบต่อคะแนนรวมของฟรีแลนซ์ที่จะนำไปคำนวนค่าการแสดงผลและการจัดลำดับงาน (product card) บนเว็บไซต์ด้วย
ฟรีแลนซ์ต้องไม่กล่าวอ้างและ/หรือโฆษณาความสามารถของตนเองเกินจริง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจผิด
 
 
ไม่กล่าวร้ายจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
ฟรีแลนซ์ต้องไม่กล่าวให้ร้าย แจ้งข้อมูลเท็จ และ/หรือกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง ฟรีแลนซ์คนอื่น และระบบ Fastwork.co
 
 
ไม่สร้างข้อมูลเท็จหรือแอบอ้างในเรื่องการเก็บค่าใช้บริการ Fastwork เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจผิด
ฟรีแลนซ์จะต้องไม่คิดค่าใช้บริการ Fastwork (Commission) กับผู้ว่าจ้าง เนื่องจากเป็นค่าบริการที่เว็บไซต์เก็บจากทางฟรีแลนซ์ฝ่ายเดียวเท่านั้น Fastwork เปิดให้สมัครใช้งานได้ฟรี ผู้ว่าจ้างสามารถมาจ้างงานบนเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคางานที่ฟรีแลนซ์เสนอมา
 
กฎระเบียบและการอนุญาต
ห้ามให้แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อส่วนตัวกับผู้ว่าจ้าง
ฟรีแลนซ์ไม่สามารถให้/แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อส่วนตัวกับผู้ว่าจ้างในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลติดต่อส่วนตัวบนงาน (product card) ข้อความแชท การตั้งข้อความอัตโนมัติ แคปหน้าจอ/เซฟข้อมูลการติดต่อส่งเป็นรูปภาพ การให้ชื่อบัญชี/ link เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ส่วนตัว เช่น Email, Facebook, LINE, WhatsApp, Wechat, Instagram หรือช่องทางอื่นใด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเห็นเพื่อนำไปสู่การจ้างงานนอกระบบ ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างทำการตกลงจ้างงานและชำระเงินบนระบบ Fastwork.co เรียบร้อยแล้ว ฟรีแลนซ์จึงจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อส่วนตัวกับผู้ว่าจ้างได้
 
 
ห้ามชักชวนหรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างไปจ้างงานนอกระบบ
ฟรีแลนซ์ต้องไม่ยินยอม และ/หรือชักชวนผู้ว่าจ้างให้ไปตกลงจ้างงานและชำระเงินกันนอกระบบ
 
 
ห้ามชักชวนหรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างแยกรายการจ่ายเงินเพื่อหาผลประโยชน์
ฟรีแลนซ์ต้องไม่ยินยอม และ/หรือชักชวนโดยเจตนาให้ผู้ว่าจ้างแยกบิลจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากคูปองส่วนลด และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ระบบจัดไว้
 
 
ห้ามร้องขอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติงานหรือรีวิวผลงานก่อนส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อหาผลประโยชน์
ฟรีแลนซ์ต้องไม่ร้องขอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติงาน และ/หรือรีวิวผลงานก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
 
 
ห้ามกระทำการทุจริตหรือชักชวนให้ผู้ว่าจ้างกระทำทุจริต
ฟรีแลนซ์ต้องไม่กระทำการทุจริต และ/หรือชักชวนให้ผู้ว่าจ้างกระทำทุจริตโดยเจตนา เช่น โกงคูปองส่วนลด ปั้มงานปลอมเพื่อรับโบนัส
 
โปรดทราบว่าทีมงานของเราอาจตรวจพบ และ/หรือได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ว่าจ้าง ฟรีแลนซ์ท่านอื่นในระบบ หรือบุคคลทั่วไป ให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติการทำงาน ออเดอร์ ข้อความ การชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ฟรีแลนซ์ทราบล่วงหน้า
 
ในกรณีที่ทีมงานของเราตรวจสอบพบว่าฟรีแลนซ์เข้าข่ายละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น email app/web notification sms หรือทางโทรศัพท์ โดยที่ฟรีแลนซ์อาจโต้แย้งข้อกล่าวหาและแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันเจตนาในการกระทำนั้นต่อทีมงานของเราได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากทีมงานของเราไม่ได้รับคำร้อง ข้อโต้แย้ง และ/หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมจากฟรีแลนซ์ และยืนยันได้ว่าฟรีแลนซ์กระทำการละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของฟรีแลนซ์บนระบบ Fastwork.co จริง ทีมงานของเราอาจพิจารณาตักเตือน ลงโทษตามลำดับขั้น หักเงินชดเชยค่าเสียหาย และ/หรือระงับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ฟรีแลนซ์พึงได้รับได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคำตัดสินของทีมงาน Fastwork.co ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด